Eccentric - Breaks and Beats

 Жанр: Broken Beat, Funk
Год выпуска диска: 2010
Производитель диска: Numero
Source: CDDA
Аудио кодек: MP3
Тип рипа: image+cue
Битрейт аудио: VBR~189 kbps
Продолжительность: 39:57
Трэклист:
01. give me another day
02. not ready for school
03. john goodman is too cool to cry
04. pind me diagonally
05. peoplibrium
06. feel what lies behind me
07. saving mr.billys soul
08. we dont row enough
09. cosmic clock
10. which jesus am i
11. shit
12. so much for loving you baby
13. everything
NFO
NFO°±±±° °±° ЫЫЫЫЫЫ °°°°°° ±± ЫЫЫЫЫ °±±±±±±±±±±±±° ЫЫЫЫЯЫ ЫЫЫ°°°°° °±±°°°° ЫЯЫЫЫ °±±±±±±±±±±±±±±±±±°ЫЫЫЫЫЫ ±±± ЫЫЫЫЫ°°°°° ±±°°° °°ЫЫЫЫЫ ° ±ІІІ±±±±ІІІ±±±±±±±±±ІІЫЫЫЫ ±±±±±±± ЫЫЫЯЫ°°°°° ±°°°° °°ЫЫЫЬЫ °° °±ІІІ±±±±ІІІ±±° °±±ІІІІ±Ы ±±± ЫЫЫЫЫ°°ЫЫ° ±±°°° Ы °°°ЫЫЫЫЫ°°° ±±ІІІІІ±±±ІЫЫЫ °±ІІІІІІ±° ±± ЫЫЫЯЫЫ°°ЫЫ° Ы°°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЬЫ°°° °±±ЫЫЫІЫ±± ЫЫЫЫ ЫЫЫ±ІІ±±±° ЫЯЫЫЫЫ°°ЫЫ° ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°° ±±±ЫЬЫЫЫ ЫЫЯЫ°° ЫЫЯЫЫЫ ЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°°ЫЫ° ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°° ±±± ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ°°°° ЫЫЫЫЫЫ° ЫЫЯЫ ЫЫЯЫЫЫ°°ЫЫ° ЫЯЫЫЫ°ЫЬЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°° ± ЫЫЫЫЫ ЫЫЯЫ°°°° ЫЫЫЫЫЫ°°° ЫЯЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫ° ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЬЫЫ°ЫЬЫЫЫ°°° Ы ЫЫЫЫЬЫ ЫЫЫЫ°ЫЫЫЫ ЫЫЫЯЫЫ°°°°ЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫ°ЫЫЫЯЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°° ЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЯЫЫ°ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЯЫ ЫЫЫЫЯЫ°ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЬЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЫЫ ЫЫЬЫЫЫ ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°°°ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫ°ЫЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫ°Ы ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫ Ы ЫЫ ІЫЫЫЫІЫЫЫІІЫІ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫІІІІІІІ ІІЫЫЫЫЫЫІІІІ ІІЫЫЫЫЫІІЫЫІІЫІІІ° ЫЫЫЫ ІІЫЫЫЫІІЫЫЫЫІІІ ЫЫЫЫЫЫЬЫ °ІЫЫЫІІІІІІІ ІІІІЫЫІЫ±ІІІ °ІЫЫІІЫЫІІІЫІІЫІІІІІ ЫЫ °ІІЫЫЫЫІІЫІЫЫІІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫ ±ІЫІЫІІІІІІІ ІІІІЫЫІЫІІІІ ±ІЫЫІІЫІІІІЫІІЫІІІІІІ Ы ±ІІІЫІЫІІЫІІЫІІІІ ЫЫЫЬЫЫЫЫ ІІЫІІІІІІІІ Ы ІІІІЫІІЫІІІ Ы ІІЫІІІ±ІІІІЫІІ±ІІІІІІ ІІІІЫІ±ІІ±І±ЫІІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫ ІІЫІЫІІІІІІ Ы ІІІІЫІІ±ІІІ Ы ІІІІІІІІІІІЫІІІІІІІІІІ °ІІІІЫІІІІІІІЫІІІІ ЫЫЫЫЯЫЫ °ІІ±ІІІІІІІІ ІІІІІЫІІІІІІ °ІІЫІІІЫІІІІЫІІЫІІІІІІІ ±ІІІІ±ІЫІІІІІЫІІІІ ЫЫЯЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІ±ІІІІІ Ы ±ІІ±ІІІІІІІІЫІІ±ІІІІІІ ІІІІІІІ±ІІІІІЫІІІІ ЫЫЫЫЫЫ ІІІЫІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІ± Ы ІІІІІІІІІІІІЫЫІІІІІІІІ °ІІІІІЫІІІІІІІЫІІІІ ЫЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІІ ІІІІІІЫІІІІ° ІІІІ±ІІІІІІІІІЫІІІІІІІІ ±ІІІІІ±ІІІІІІІЫІІІІ ЫЫЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІ±ІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІ ІЫІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІЫІІ І ЫЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІ ЫЫ ЫІІІІІІІ ІІІ ІІІІІІІІІ±ІІ І ЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІ Ы °ІІІІІІІІІІ ЫЫ ЫІІІІІІ °ІІІІІІІІІІІІ ± ЫЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІ± Ы ±ІІІІІІІІІІ Ы ІЫІІІІІІ ЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІЫ ± ° ЫЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІ° Ы ІІІІІІІІІІ ІІЫІІІІІ ЫЫЫ ІІІІІІІІІІІ ° ЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІІІІІІ±ІІІІ ЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ° Ы ± ЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІ ЫЫ ° ЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІІІІІІЫІ ЫЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫ ЫЫЫ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІІІІІІІ±І° ЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Ы °ІІІІІІІІІІ ІІІІІІ± ЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫ ±ІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІ ЫЫЫ ІІІІІІІІІІ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІ± Ы ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІ ЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ ЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІ° Ы ІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІ ЫЫ ±ІІІІІІІІІ ІІ ЫЫЫ±ЫЫ ±ІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІ ЫЫ ±ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫ ІІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫ ±ІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫ °ІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІ Ы ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ І Ы ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫЫ ±ІІІІІІІІІ ЫЫ ІІІІІІІІІІ Ы ±ІІІІІІІІІІІІІІІІ І І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЫЫЫЫЫЫ ІІ І ЫЫЫ ІІІІ І ЫЫ ІІІІІІІІІІІІІ І І ІІІ І І± ЫЫЫЬЫЫЫЫ ±І ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІІ ± І ЫЫЫЫ ±І І ІІ ЫЫ ± ЫЫЫЫЫ І І ЫЫЫЫЫЫ ± І° ЫЫЫЫЫЫЫЫ °І ° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ±І ° І ЫЫЫЫ °І ± ЫЫ І± ЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ° І ЫЫЫЫЫЫ ° І ЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ І ± ЫЫЫЫЫ І ° ЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫ І Ы±ЫЬЫЫЫ І ЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫ ІІ Ы ° ЫЫЫЫЫ І ЫЫ І ЫЫЫ±ЫЫЫЫ ± ЫЫ±ЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ±І Ы ЫЫ±ЫЫ ± ЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЬЫЫ І ЫЫЫЫЫ±ЫЫ ° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ І Ы І ЫЫЫЫЫ ° ЫЫЫЫ І ЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫ ° ЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫ І Ы ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫ ° ЫЫЫЫЫЫЫЫ ° ЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ±ЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫ±ЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫ ° ЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫ І ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫ ЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫ ЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ± ЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ Ecentric - Breaks And Beats ЫЫЫЫЫЫЯЫЫЫЫЫЫ Artist: EcentricЫ Title: Breaks And Beats °±ЫЫ Label: °±±±±±ЫЫ Genre: Beat °±±±±±±±±±ЫЫ Year: 2010 °±±±±±±±±±±Ы Rip-Date: 15-06-2010 °±±±±±±±±±±±±ЫЫ Source: CDDA (CD Album) °±±±±±±±±±±±±±±Ы Encoder: LAME v3.97 -V 2 --vbr-new °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±°Ы Bitrate: 189 kbps °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±Ы Size: 54.18 MB °±±±±±±±±±±±±±±° °±±±±±±°Ы Playtime: 0h 39m total °±±±±±±±°±±±±±° °±±±ЫЫЫЫЫ ЬЬЬЬЬЬЬ °±±± ±±±±° °±±° ЫЫ°±°ЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЯЯ Я° °±° °±±° °±±±± ° °±±±±±° ±±±±±±± ° ЫЫ ° ±±±±±±±±±±±±±± °±±±±±±±±° ±±±±±°°°° ЫЫЫЫЫЫ ± Ы °° °±±±±±± ±±±±±±±±±±±° ° ±±±±°°°°° ЫЯЫЫЯЫ ±±±± ЫЫЫ° °±±±° °±±±±±±±±±±±° °°°°±±°°°°°° ЫЫЫЫЫЫ ±±±±°°°° ЫЫЫЫЫ°°° °± ±±±±±±±±±±±±±±±±±° °°°°±±°°°°°°° ЫЯЫЫЯЫ ±±°°°°°°°ЫЫЫЯЫ°°°°° °°° °±±±±±±±±±±±±±±±±±± °°°°ЫЫЫ°°°°°°° ЫЫЫЫЫЫ ±±°°°°°°°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫ° °°° °±±±° Ы°°°°ЫЫЫЯЫ°°°°°°ЫЫЫЯЫЫ±± ±±°°°°°°ЫЫЫЯЫЫ°°ЫЫ° Ы°°° ЫЫЫ°°°ЫЯЫЫЫ°°°°°°ЫЫЫЫЫЫ±±± ±±°°°°°°ЫЯЫЫЫЫ°°ЫЫ° ЫЫЫЫЫ° ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЯЫ°°°°°°ЫЫ±ЫЫЫ±±±±ЫЫЫ°°°°°ЫЫЫЫЫЫ°°ЫЫ° ЫЫЫЯЫ° °°°ЫЫ±ЫЫ°°ЫЫЫЫЫ°°°°°°ЫЫЫЫЫЫ°±±±ЫЫЯЫ°°°°ЫЫЯЫЫЫ°°ЫЫ° Ы±ЫЫЫ° °°°ЫЫЫЯЫ°°ЫЯЫЫЫЫ°°°°°ЫЫЫЫЫЫ°°°±ЫЯЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫ° ЫЫЫЫЫ°Ы ЫЫЫ°ЫЯЫЫЫ°°ЫЫЫЯЫЫ°°°°°ЫЫЫЯЫЫ°°°°ЫЫЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫ°ЫЯЫ°ЫЫЫЯЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ ЫЬЫ°ЫЫЫЯЫ°°ЫЯЫЫЫЫ°°°°°ЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЯЫ°°°°ЫЫЫЫ±Ы°ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫ°°°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЯЫ°ЫЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫ°ЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЯЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Tracklist:ЫЫЫЫЫЫЫЫ Nr. Title LengthЫЫЫЫЫЫЫЫ 01. give me another dayЫЫЫЫ 02. not ready for schoolЫЫЫЫ 03. john goodman is too cool to cryЫЫЫЫ 04. pind me diagonallyЫЫЫЫ 05. peoplibriumЫЫЫЫ 06. feel what lies behind meЫЫЫЫ 07. saving mr.billys soulЫЫЫЫ 08. we dont row enoughЫЫЫЫ 09. cosmic clockЫЫЫЫ 10. which jesus am iЫЫЫЫ 11. shitЫЫЫЫ 12. so much for loving you babyЫЫЫЫ 13. everythingЫЫЫЫ ------ЫЫЫЫ 39:47Ы ЫЫЫ ЫЫ ЫЫ ЫЫ ЫЫ ± Release Notes:Ы±± hbZ°± Ы °±° ° ° °±±±±±±±±±±±±° °± °°Ы °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±° °°°°°° °±° °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± °°°°°° °±±±±±±±° °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±° °°°°°°°±±±±±±±±±±±° ±±±±±±° °±±±±±±±°°°±±° °°°°°°±±±±±±±±±±±±± °±±±±±±° °±°°°° ±± °°°°°°°±±±±±±±±±±±±° ±±±±° ЫЫЫЫ ±± °°°°°°Ы ±±±±±±±±±±±±±± ЫЫЫЫЫ ± ±± ±±ЫЫЫЫЯЫ ±±±± °°°°ЫЫЫ ±±±±±±°±±°±±±±° Ы±ЫЫЫ ±± Ы ±±ЫЫЫЫЫЫ ±±±± °°ЫЫЫЫЫ °±±±±± °±±±± °°ЫЫЫЫЫ ±±± ЫЫЫЫ ЫЫЫЫ ±±ЫЫЫЫЫЫ ±±±± °°ЫЫЫЯЫ °± °°°± °°ЫЫЫЬЫ °°±± ЫЫЫЫ ЫЬЫЫ ±±ЫЫЫЫЫЫ ±±±± °°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °°° Ы °°°ЫЫЫЫЫ°°°±± ЫЫЫЫЫ ЫЫЬЫ ±±ЫЫЫ±ЫЫ ±±±±± °ЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ °°ЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЬЫ°°°±± ЫЫЫ±Ы ЫЫЫЫ ±±ЫЫЫЫЫЫ ±±±±± °ЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°°±± ЫЬЫЫЫ ЫЫЯЫ°° ±±ЫЫЯЫЫЫ ЫЫЫ±±± °ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЫЫ±ЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°°±± ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ°°°° ±±ЫЫЫЫЫЫ° ЫЫЯЫ±±±°ЫЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЬЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°°±± ЫЫЫЫЫ ЫЫЯЫ°°°° ±±ЫЫЫЫЫЫ°°° ЫЯЫЫ±±±°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЫЫЬЫЫ°ЫЬЫЫЫ°°°±±Ы ЫЫЫЫЬЫ ЫЫЫЫ°ЫЫЫЫ ±±ЫЫЫЯЫЫ°°°°ЫЫЫЫ±±±°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°°°±ЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЯЫЫ°ЫЬЫЫЫ±±ЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЯЫ±±±°Ы±ЫЫЯЫЫЫЫЫЫЫЫ °ЫЫЬЫЫЫЫ°ЫЫЫЬЫ°°ЫЫЫЫЫ ЫЫЬЫЫЫ ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЬЫ±±ЫЫЫЫЫЫ°°°ЫЫЫЫЫ±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫ ±±± ЫЫЫЫЫЫЫЫ Ы± ± ± Ы ЫЫЫ± ЫЫ ± ± ЫЫЫ Ы± ± ± ±ЫЫ Ы Ы ЫЫ Ы homeboyZ: releasing only the dopest shit in european hip-hop. ЫЫ Ы concentrating on german and uk releases, ЫЫ Ы they fresh up this part of the scene. ЫЫ Ы ЫЫ Ы out of the concrete jungle - hbZ represent hip hop since 2ooo ЫЫ ± ЫЫ ±Ы ЫЫ ±± Ы ±Ы±
CUE
CUEPERFORMER "Ecentric"TITLE "Breaks And Beats"REM Generated by CD-Tag 2.27 - http://www.cdtag.comFILE "01-Ecentric-Breaks_and_Beats.mp3" MP3 TRACK 01 AUDIO TITLE "Track 01" PERFORMER "Ecentric" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Track 02" PERFORMER "Ecentric" INDEX 00 19:45:67 INDEX 01 19:55:38